image

תחומי אחריות

אגף תפו"ח (תברואה, פיקוח וחניה) כולל את המחלקות הבאות

פיקוח עירוני

 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • השלכת פסולת בניין
 • שימור רחובות (סחורה /שולחנות כסאות) 
 • שילוט בתי עסק ופרסום חוצות 
 • אכיפת צואת כלבים
 • מניעת רוכלות בלתי חוקית
 • ניהול השוק עירוני 
 • טיפול במקלטים פרטיים 
 • סיוע בחירום לגורמי ביטחון

שעות פעילות

08:30-22:00

הערות 

א. בכל תחום הסמכות נגזרת מחוקי העזר

ב. קיים כונן 24 שעות דרך מוקד 106 למקרי חירום

 

פיקוח על החניה

 • אכיפת חנייה בתשלום / כחול לבן 
 •  אכיפת חנייה על המדרכה 
 • אכיפת חנייה בתחנת אוטובוס
 • אכיפת חנייה בחניית נכה 
 • איכפת חנייה במעבר חציה 
 • אכיפה כנגד חנייה כפולה 
 • אכיפה כנגד חסימת ציר תנועה 
 • אכיפה כנגד חנייה באדום לבן 
 • אכיפה כנגד תמרור מס' 433, 432 (אין חנייה ועצירה)
 • אכיפה כנגד משאיות ואוטובוסים 
 • אכיפה כנגד עגלות ונתמכים שנותקו מהרכב

שעות פעילות

ימים א'-ה' בין השעות 08:15-13:00

ובימים א'-ג' גם בין השעות 16:00-18:30

הערות

מחלקת ניקיון

 • ניקיון רחובות ידני
 • ניקיון רחובות מכני 
 • איסוף גזם וגרוטאות 
 • שטיפה בלחץ 
 • הסרת גרפיטי
 • אחזקת שירותים ציבוריים
 • עבודות ניקיון מיוחדות

שעות פעילות

א. ניקיון ידני 06:00-13:00

ב. ניקיון מרכזים מסחריים 14:00-22:00

ג. מנופים וגזם 06:30-16:00 כבישים ראשיים 06:30-19:00

ד. שאר הפעילות 06:00-14:00

הערות

בכל תחום קיים כונן דרך מוקד 106

מחלקת אשפה

 • פינוי האשפה ברחבי העיר 
 • פינוי חומרי מיחזור בעיר 
 • פיקוח ובקרה תוכנית הפינוי

שעות פעילות

06:00-17:00

הערות 

קיים כונן דרך מוקד 106

המחלקה הווטרינרית

 • פיקוח על המזון מין החי בעסקים
 • בדיקות משנה להובלת מזון מין החי 
 • טיפול בכלבים משוטטים
 • חיסון הכלבים בעיר למניעת מחלות /כלבת 
 • עיקור וסירוס חתולי רחוב

שעות פעילות

06:00-17:00

הערות

קיים כונן דרך מוקד 106

מחלקת הדברה

 • מניעת מפגעי יתושים 
 • הדברה כנגד מזיקים בשטחים ציבוריים 
 • ניקיון נחל לכיש

שעות פעילות

06:00-17:00

הערות

קיים כונן דרך מוקד 106

פרויקטים ובקרה

 • אחריות לכתיבה ויציאה למכרזים 
 • פיקוח ובקרה על קיום תנאי מכרז 
 •  ביצוע פרויקטים של רכש והצטיידות
 •  בקרה תקציבית אגפית

שעות פעילות

08:00-17:00

close