image

שירותי אשפה ומיחזור

שירותי האשפה בעיר מבוצעים על ידי קבלני משנה הפועלים בשלוש גזרות בעיר:

 1. גזרה מערבית (רחוב בני ברית מערבית)
 2. גזרה מזרחית (רחוב בני ברית מזרחית)
 3. אזורי תעשייה: קלה, צפונית וכבדה

על מנת להבטיח את מנוחת התושבים נקבעה שעת תחילת פינוי האשפה ל-06:00 בבוקר. 
התושבים מתבקשים לסייע בשמירת הניקיון, להקפיד על שקיות אשפה סגורות היטב ולא קרועות ולהשליכן לתוך מיכלי האצירה ולא מסביבם.
ברחבי העיר ובאזורי התעשייה מוצבים מכולות, עגלות, פחי אשפה וטמוני קרקע המפונים שלוש פעמים בשבוע, ובעת הצורך אף יותר.

התפקיד העיקרי

 • מיכלי האצירה כשירות לתושב.
 • פיקוח על עבודת קבלני פינוי האשפה בריקון
 • פיקוח למניעת מפגעי תברואה.
 • פיקוח ויישום הדרישות לביצוע בהתאם לחוזה ההתקשרות של הקבלנים מול העירייה.
 • טיפול בתלונות מוקד 106.

מחזור

ברחבי העיר הוצבו מתקני מיחזור מסוגים שונים:

 • מיכלים המיועדים למיחזור בקבוקים - מפונים פעמיים בחודש.
 • כלובי קרטון ופלסטיק - מפונים פעמיים בחודש.
 • מיכלי נייר - מפונים פעמיים בחודש.

טופס 4

אנו מוסמכים לאשר את התוכניות המוגשות לוועדה המקומית בשלב התכנון לבניית בניין מגורים/ תעשייה/ מסחר וכו', אנו מאשרים על פי שלב התכנון.

חוק עזר להוצאת אשפה

 • בעל בניין חייב להתקין בבניין או בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח. הוא חייב להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, וזאת על פי דרישת המפקח ובמסגרת הזמן שיקבע.
 • לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור, ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 • לא ישים אדם זבל, פסולת או חומרי בניין לתוך כלי אשפה.

היקף הפעילות

 • התקנת טמוני קרקע.
 • ביצוע מוקדי מיחזור.
 • פיזור מכולות במקומות בעייתיים שלא ניתן להתקין טמוני קרקע.
 • פינוי מיכלים למיחזור בקבוקים.הרכבת כלובי קרטון. הצבת מיכלים למיחזור נייר.
 • החלפת כלי אצירה ישנים והעברתם לגריטה לטובת טמוני קרקע.
 • בדיקות לטופס 4 - מבוצעות בדיקות על מנת לקבוע את סוג כלי האצירה המתאים למתן טופס 4.

 

 

 

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
צביקה קוזקרו מנהל שירותי אשפה 08-8634871 tzvikako@ashdod.muni.il
בטי שלו מזכירה שירותי אשפה 08-8634887 bettys@ashdod.muni.il
close