image

אפשרויות תשלום בחניה מוסדרת

בהתאם להוראות חוק העזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א- 1991 לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חנייה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חנייה בסך של 4.2 ₪ לשעה.

האכיפה תתבצע בימים ובשעות כאמור בתמרור המוצב בשטח המיועד לחנייה.

תשלום אזורים המסומנים בכחול לבן

 

תווי חנייה אזוריים

בחוק העזר נקבעו תנאים למתן תו חנייה אזורי לתושבי אזור שבו נקבע מקום חנייה מוסדר בתשלום.
בקשה לתו חנייה אזורי יש להגיש במחלקת החנייה, בצירוף העתק רישיון רכב ותעודת זהות, או כל מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

close