image

גינות כלבים בעיר

גן אלישבע - רובע א'

גן הלוחמים - רובע ב'

גן מאיר יערי - רובע ד'

גן אברהם - רובע ה'

גן לביוב - רובע ו'

גן סייפן - רובע ח'

גן הסתדרות המורים - רובע ט'

גן עתיקות - רובע י'

גן גולדה - רובע י"א

גן ספרא - רובע י"ב

גן אבנר גרעין - רובע י"ג

גן מרכזי - רובע ט"ו

 

בשלבי עבודה - גן דרום -רובע ג'

בתכנון - גן שוהם - רובע י"ז

close