image

תעריפי רישיונות והיתרים

תעריפי האגרות מתעדכנים בהתאם לפירסום המדד (התעריפים נכונים ל- 7/2019)

 

אגרת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז

326 ש"ח

תשלום האגרה הינו בגין פריט רישוי בנפרד כמפורט בצו רישוי עסקים

בקשה לחידוש רישיון

326 ש"ח

תשלום האגרה הינו בגין פריט רישוי בנפרד כמפורט בצו רישוי עסקים

העתק רישיון / היתר זמני / היתר מזורז

162 ש"ח

 

בקשה לחוות דעת מקדמית

326 ש"ח

תשלום האגרה הינו בגין פריט רישוי בנפרד כמפורט בצו רישוי עסקים

close