image

סרגל זמנים

במטרה לייעל את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון/ היתר זמני או לחוות דעת מקדמית. בתוך כך כל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן.

פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל בעיריית אשדוד.

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון

נושא

טיפול בעירייה

טיפול גורמי ונותני האישור

טיפול העירייה להנפקת רישיון

סה"כ לתהליך

זמן מינימום

21 ימים

30 ימים

7 ימים

כחודשיים

זמן מקסימום

45 ימים

90 ימים

7 ימים

כשישה חודשים

הערות

זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצדו.
עיכוב מצד מגיש הבקשה יאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.

סרגל זמנים לחידוש רישיון

  הרשות המקומית נותני האישור הרשות המקומית
פעולה רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור תשובת נותני האישור לרשות המקומיתאו לחילופין דחיית הבקשה הודעה לבעל רישיון תקופתי/מזמני על הנפקת רישיון (מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה)
זמן 90 יום לפני סיום תוקף הרישיון 60 יום לפני סיום תוקף הרישיון 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון


הערה 

סרגל הזמנים לחידוש הרישיון מתבסס על כך שהליך החידוש תקין ועומד בכל דרישות החוק ותנאי גורמי ונותני האישור. 

 

 

 

 

close