image

הגורמים המאשרים רישוי עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם לקיום העסק. גורמים אלה רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.

רשות הרישוי

בעיר קיימת "רשות רישוי" שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. ראש העיר האציל סמכותו למנהל אגף רישוי עסקים לפעול מטעמו.

גורמי רישוי

גורמים בעירייה שהסמכתם, המותנית בתנאים ובדרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרישיון: יחידת ההנדסה/ ועדה לתכנון ובנייה, איכות הסביבה, הפיקוח העירוני, מים, ביוב ותברואה.

נותני אישור

גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו על ידי השרים הנוגעים בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון: משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות – בהתאם לסוג העסק.

גורמים נוספים

גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי: שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה, המהווים גורמים מאשרים עבור רשות הרישוי.

גורמים אחרים (על פי חיקוק אחר)

התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמה: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

close