image

מידע כללי

רישוי עסקים

בא להבטיח כי נעשו האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. האמצעים כוללים, בין היתר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.

 עונשין

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מינהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

איסור התקשרות

חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

זכות כניסה

החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק. על בעל העסק להתיר כניסה זו.

חידוש רישיון

יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

הנפקת רישיון עסק

הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.

תנאים לרישיון

קבלת הרישיון מותנה בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים). עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

הצגת רישיון

החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

עסקים טעוני רישוי

עסקים שעל פי החוק מחויבים ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). 

 

שימו לב, כל סתירה בין האמור לעיל לבין החוק – נוסח החוק הוא הקובע! מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי ניתן לקבל במשרדי מחלקת רישוי עסקים בעיריית אשדוד המופקדים על הוצאת רישיון עסקים.

close