image

רישיונות לביצוע כריתה/העתקה

בהתאם לפקודת היערות מובא בזאת לידיעת הציבור התושבים פרסום רשימת העצים שאושרו לביצוע כריתה/ העתקה על ידי פקיד יערות אשדוד

  1. ניתן להגיש ערר על ההחלטה לאישור כריתה /העתקת העצים, במהלך 14 יום מהפקת רישיון העקירה.

הגשת ערר:

הגשת ערר תוגש למשרד החקלאות , למר ברקאי ארז – פקיד יערות ארצי באמצעות:
פקס: 03-9485264, דוא''ל: Trees@moag.gov.il

 

  

close