image

חשיבות העצים ושימורם

לעצים חשיבות עצומה במרקם העירוני.

העצים הם שלד הגן והפארק, שדרת העצים היא עיקר הרחוב ומרמז על אופיו, חורשות העצים הן המרכיב החשוב באזורי הנופש והפנאי למיניהן.

כמובן העץ הוא עיקר הגן בגינון הפרטי

תפקידי העצים ותועלתם בהגנה כנגד זיהום ובשיפור הסביבה רבים, ביניהם:

  1. העצים מטמיעים ובכך קולטים פחמן דו חמצני ומפחיתים ריכוזו באוויר ופולטים חמצן להעשרת האוויר.
  2. עצים סופחים מזהמים כפיח, אבק ורעלים שונים ומשמשים כמסנן להגנת ריאות בע"ח ובני אדם.
  3. עצים מורידים טמפרטורת הסביבה, תופעה זו ידועה כצמצום השפעת אי חום העירוני, הטמפרטורות שנמדדו במחקרים שונים מהעצים בשדרות מוצלות וסביבתן נמוכות משמעותית מהטמפרטורה ברחובות חסרי עצים.
  4. עצים עשויים להוריד עוצמת רוחות.
  5. עצים הגדלים במרקם העירוני מביאים להגדלת המגוון הביולוגי כמענה לנושא הקיימות. גידול זנים ומיני עצים שונים, מביא לגיוון בעלי החיים התלויים בעצים כגון ציפורים ומביא להעשרת המגוון החי.
  6. פעילות שורשי העצים מטייבת את הקרקע ומעלה כמות המיקרואורגניזם המיטיבים בה.
  7. שתילת עצים כשלעצמה מהווה הגנה על שטחים פתוחים מהצטברות פסולת.
  8. עצים מעלים את ערך הכספי של נכסים ע"י עצם הימצאותם.
  9. עצים מהווים גורם חינוכי ממדרגה ראשונה בהדגימם את מהלך העונות והתחלפות מופעם המחזורית – מלבלוב, פריחה, חניטה (יצירת פרי) והבשלתו.

 

שדרת עצים

close