image

עירייה ירוקה

חזון ראש העיר לעיר ירוקה

 אשדוד עיר ירוקה, יפה, נקייה ובולטת בחזותה הייחודית, באיכות תשתיותיה ובשימור נכסיה הטבעיים ואיכות סביבתה.

אשדוד מלמעלה

צילום: קרונוס

פרסים

אשדוד  - העיר הירוקה לשנת 2013

עשרות רשויות נרשמו לתחרות "10 הרשויות הירוקות 2014" של תחרות קלינטק. הן הגישו דו”חות שנתיים לפעילות בתחומי סביבה, הוצגו נתונים אובייקטיביים של גופים מרשות המים והחשמל, המשרד לאיכות הסביבה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והיה עליהן לעמוד במבחן 11 המדדים שקבעה התחרות. התחרות התנהלה ב-3 קטגוריות: ערים גדולות, ערים קטנות ובינוניות ומועצות אזוריות.

ועדת השיפוט של תחרות קלינטק דרגה את אשדוד במקום הראשון עם מירב הנקודות, וקבעה: אשדוד - העיר הירוקה של ישראל לשנת 2013!

לזכייה בפרס ייחודי זה מצטרפות זכיות רבות בפרס "העיר היפה" של המועצה לישראל יפה.

רצף זכיות זה אינו מותיר ספק, אשדוד ביצעה מהפך גם בתחום הסביבה והקיימות.

 

התוכנית לירוק העירייה

מטרת התוכנית: הטמעת עקרונות הקיימות בעבודת העירייה.

תהליך עבודה: התוכנית נוגעת במספר תחומים: התייעלות אנרגטית וחסכון במשאבים, צמצום פסולת ומחזור, שמירת טבע ואיכות הסביבה.

פעילויות במסגרת התוכנית לירוק העירייה

חלוקת תיקי בד לעובדים

חלוקת תיקי בד לעובדים לעידוד הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק שיוצרות מפגע סביבתי רחב.

הפעילות נעשתה בשיתוף בני נוער במסגרת מעורבות חברתית באמצעות תאטרון "ברמוזה" ואיגוד ערים לאיכות הסביבה.

תערוכת צילומים "הדולפין והים" בלובי העירייה

 

תערוכת הדולפינים מוצגת בעירייה

שת"פ עם מרכז "הדולפין והים". תערוכת צילומים מרהיבה בלובי העירייה להעלאת המודעת להימצאות דולפינים בים מול חופי אשדוד והחשיבות של שמירה על הסביבה הימית.

התערוכה פותחת צוהר אל עולמם המופלא של הדולפינים - בישראל בכלל ובאשדוד בפרט. כל התמונות אשר הוצגו בתערוכה צולמו על ידי ד"ר אביעד שיינין, מנהל מרכז "הדולפין והים" בישראל, בים התיכון, במהלך 

סקרי מחקר של חוקרי מחמל"י  ואוניברסיטת חיפה, חלקן הגדול באשדוד וסביבתה.

דולפין קופץ

צילום: ד"ר אביעד שיינין

דולפין בים

צילום: ד"ר אביעד שיינין

שני דולפינים

צילום: ד"ר אביעד שיינין

close