image

איך להיות ירוקים יותר?

טביעת רגל אקולוגית

מהי טביעת רגל אקולוגית?

שיטת חישוב שבודקת עד כמה אנו צורכים משאבים ומייצרים פסולת בהשוואה לכמות המשאבים שיש בטבע, לקצב התחדשותם הטבעית וליכולת של הטבע לקלוט את הפסולת שלנו (לקוח מאתר המשרד להגנת הסביבה). טביעת רגל אקולוגית היא אחת הדרכים לתרגם פעילות אנושית של אדם, קהילה או כל אוכלוסייה, לכמות המשאבים הנחוצים לבצעה, במונחים של שטח בדונמים (לקוח מאתר מרכז השל לקיימות).

מהי טביעת הרגל האקולוגית שלך?

טיפים להורות ירוקה

טיפים ירוקים לקיץ

close