image

עיוורים ולקויי ראייה

הגדרה: עיוורון / לקות ראייה

אבחנה רפואית של מגבלת ראייה הכוללת לקות ראייה חמורה הפוגעת בשדה הראייה או בחדות ראייה.

כיצד מאבחנים

הגדרת עיוורון "זכאות תעודת עיוור / לקוי ראייה" על פי הקריטריונים הבאים:

  • היעדר ראייה מוחלט
  • חדות ראייה, בעין הטובה ביותר, לאחר תיקון, שאינה עולה על 3/60.
  • שדה ראייה, בעין הטובה ביותר, לאחר תיקון, אינו עולה על 20 מעלות

איך מקבלים שירות במחלקה

שירותי טיפול ,שיקום ופעילות פנאי למבוגרים / ילדים עם עיוורון ולקות ראייה ניתנים במסגרת מרש"ל.

עובדים סוציאליים מומחים

אוסנת בן מיכה

מיטל אזולאי

הילה מלכא

08-9238650

08-9238650

08-9238650

osnatbm@ashdod.muni.il

metalazu@ashdod.muni.il

hilama@ashdod.muni.il

 

פירוט המסגרות והשירותים

close