image

מוגבלות שכלית התפתחותית

הגדרה: מוגבלות שכלית התפתחותית

הגדרת מוגבלות שכלית התפתחותית מעוגנת בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט –1969 החוק קובע כי: "אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול. חולה נפש כהגדרתו בחוק אינו בבחינת מפגר לעניין חוק זה".

ההגדרה של המחוקק הישראלי כוללת חמישה ממדים מרכזיים: המימד התפתחות,
הכושר השכלי, התנהגות מסתגלת, הזדקקות לטיפול.הבחנה בין הזדקקות לטיפול  
ההגדרה האופרטיבית המנחה את עבודת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, היא של האגודה האמריקאית למוגבלות שכלית והתפתחותית (aaidd, 2011)""מוגבלות שכלית מתאפיינת במוגבלות משמעותית בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת כפי שהן באות לידי ביטוי במיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות. מוגבלות זו ראשיתה לפני גיל שמונה עשרה" (aaidd, 2011).

מתוך האתר של משרד הרווחה

כיצד מאבחנים?

אבחון במדינת ישראל נקבע על ידי וועדה מקצועית הפועלת על פי חוק - וועדת אבחון. וועדת האבחון מתכנסת לאחר שהאדם עבר תהליך אבחון אליו מופנה על ידי עו"ס בלשכה לשירותים חברתיים.
לאחר האבחון יוזמן האדם לוועדת אבחון אשר תקבע באם מתפקד ברמת מוגבלות שכלית התפתחותית או לא. במידה ונמצא כי האדם מתפקד ברמת מוגבלות שכלית התפתחותית, תקבע הוועדה את דרכי הטיפול באדם.

כיצד מקבלים שירות במחלקת שיקום

על מנת לקבל שירות במחלקת שיקום עבור אדם או ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית יש לפנות אל עו"ס באזור המגורים על מנת לפנות לבצע אבחון.

לצורך הפניה לאבחון יש להצטייד באישור רפואי עדכני מרופא משפחה, נוירולוג, פסיכיאטר ו/או כל רופא רלוונטי. בנוסף יש לצרוף דוח חינוכי תפקודי מהגן, בית הספר, מכון להתפתחות הילד וכו' ואבחון פסיכולוגי אם יש.

עו"ס המשפחה תפנה את הבקשה לאבחון ולאחר שהאדם עבר אבחון וועדת אבחון בה נקבע כי מתפקד פיגור שכלי - ניתן להגיע למחלקת שיקום על מנת לקבל שירות.

עובדים סוציאליים מומחים

פאני מלכה

מירית מלכה

שילת אלחרר

עדן ליברטי

08-8516846

08-8516858

08-8516853

08-8516850

fanima@ashdod.muni.il

Miritm@ashdod.muni.il

shilatel@ashdod.muni.il

edenli@ashdod.muni.il

פירוט מסגרות ושירותים הקיימים באשדוד

close