image

אוכלוסיית שיקום

הגדרה

אנשים עם נכויות פיזיו מולדות כגון שיתוק מוחין.
אנשים עם הנמכה קוגניטיבית ולקויות למיד מורכבות , מקבלי קצבאות נכות, (יעוץ לעו"סים אזוריים בתחום תעסוקה, דיור וכו')   .
אנשים הסובלים ממחלות ניווניות מולדות, אשר הירידה בתפקוד ניכרת מאז הילדות המוקדמת..

עובדים סוציאליים מומחים

יעל סופר

מריאל איקלרס

הילה חגי

שירה קלר

לימור דניאל

08-8516838

08-8516852

08-8516856

08-8516875

08-8516854

yaels@ashdod.muni.il

merial@ashdod.muni.il

hilahagay@ashdod.muni.il

shirakl@ashdod.muni.il

limorda@ashdod.muni.il 

פירוט מסגרות ושירותים

 

close