image

מוקדי מצוקה

לחצן המצוקה הינו מכשיר המותקן בבית הקשיש וניתן לנשיאה או לתלייה בבית. המכשיר מחובר למוקד חירום הפועל 24 שעות ביממה, ואליו ניתן להתקשר מכל מקום בבית באמצעות תקשורת אלחוטית. המוקד מקושר מיידית לשירותי החירום (מד"א, משטרה ומכבי אש).

דרכים להתחבר למוקד מצוקה

שכונה תומכת (כולל שירותי אב בית שכונתי) 054-7332379

אנוש - 09-7669477

דנאל - 8624310 -08

יד שרה - 8638800 -08

עזר-פון - 03-5680780

לניצול שואה – באמצעות הקרן לרווחת ניצולי שואה ניתן לפנות למחלקות לטיפול בקשיש באזורי המגורים. הקרן נותנת תוספת של 9 ש"ש לקשישים המקבלים 150% חוק סיעוד והם ניצולי שואה. כמו כן ניתן לקבל מהקרן מענקים ועזרים שונים עפ"י הקריטריונים של הקרן.

close