image

חוק ביטוח סיעוד

חוק ביטוח סיעוד (גמלת סיעוד)

קשישים המתגוררים בביתם ותלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום כגון רחצה, הלבשה, הכנת אוכל, ניידות והשגחה, זכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח לאומי. במסגרתו ניתן ליהנות מסל שירותים הכולל: טיפול אישי בבית, מרכז יום, מוצרי ספיגהשירותי כביסה ולחצן מצוקה. הזכאות מותנית ברמת תפקודו של הקשיש ובגובה הכנסותיו.

הפעלת חוק סיעוד
חברות סיעוד – טיפול בית

 

 

"חוברת  "הנחיות והטבות לאזרח הוותיק המתאשפז

 

close