image

מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת הגבלות תנועה במשטר וישי במרוקו

הקדמה

יהודים יוצאי מרוקו אשר חיו תחת הגבלת תנועה במשטר וישי, ייתכן שיהיו זכאים לתשלום חד פעמי מקרן הסיוע. התשלום מיועד רק למי שהיה תחת משטר וישי, בסך של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח).

מידע נוסף באתר ועדת התביעות - קרן הסיוע.

טפסים

בקשה לקרן הסיוע בעברית/צרפתית

לאחרונה, הוכרה כרדיפה גם הגבלת תנועה. ההכרה במגבלות התנועה כסוג של רדיפה מאפשרת לראשונה לניצולים רבים מקרב יוצאי מרוקו, שחיו תחת משטר וישי, לקבל פיצוי של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח) על סבלותיהם.

רקע

בעבר, קבלת המענק מקרן הסיוע הותנתה בכך שמקבל המענק חווה רדיפה כפי שהוגדרה על-ידי ממשלת גרמניה (שהות במחנה או מסתור, בריחה, לבישת טלאי צהוב). דרישה זו שללה מיהודים רבים יוצאי מרוקו שחיו תחת משטר וישי אפשרות לקבלת המענק, שכן סוג הרדיפות אותן חוו היה שונה מאלו שהוכרו על-ידי ממשלת גרמניה. לאחרונה, ועידת התביעות הצליחה לשכנע את ממשלת גרמניה להכיר גם בהגבלת תנועה כרדיפה מוכרת לצורך הזכאות למענק. ההכרה בהגבלת התנועה כרדיפה מוכרת מאפשרת לראשונה לניצולים רבים מקרב יוצאי מרוקו, שחיו תחת משטר וישי, לקבל פיצוי של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח) על סבלותיהם בתקופת השואה. 

מי זכאי?

 • יהודים יוצאי מרוקו שחיו תחת הגבלת תנועה באזורים שהיו תחת משטר וישי, ללא הגבלת גיל או משך הרדיפה. חשוב להדגיש, כי גם מי שהיה עובר בבטן אימו באותה עת עשוי להיות זכאי.
 • ניצול השואה צריך להיות בחיים בעת הגשת הבקשה. יורשיו אינם זכאים להגיש בקשה. 

מי אינו זכאי?

 • מי שקיבל תשלום ממקור גרמני (קרן הסיוע, קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים למי שעלה עד 1.10.1953) - אינו זכאי לקבל את המענק.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם קבלת המענק יש להגיש בקשה לקרן הסיוע.

         להורדת טופס הבקשה בעברית ותרגום לצרפתית לחץ כאן.

 • לקבלת הסברים לגבי מילוי הטופס, וטפסים בשפות שונות, באתר ועידת התביעות לחץ כאן.
 • את הטופס יש למלא באנגלית, גרמנית או צרפתית (לא בעברית!)
 • יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 • לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של תעודת זהות או דרכון.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים, ככל שניתן:
 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. כל העתק מסמך העשוי להוכיח שהות תחת הכיבוש הגרמני.
 5. כל העתק מסמך העשוי להוכיח את מקום המגורים לפני או אחרי הרדיפות תחת הכיבוש הגרמני.

 

 • יש לאמת את החתימה על הטופס (על-ידי עו"ד, בנק, קונסוליה גרמנית או כל שירות סוציאלי בעל חותמת).
 • אדם העונה לתנאי המענק ואשר פנה בעבר לקרן הסיוע ופנייתו נדחתה, אינו חייב להגיש בקשה חדשה. ניתן להחיות את הבקשה באמצעות פנייה טלפונית לועידת התביעות בטלפון: 03-5194400 . 

חשוב לדעת

 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת המענק מקרן הסיוע. ניתן לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות:
דוא"ל דואר פקס טלפון
infodesk@claims.org ועידת התביעות, רח' הארבעה 8 ת.ד. 29254, ת"א-יפו 61292 03-6241056 03-5194400 


חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)
 קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, לרבות מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה. בפסיקת בית המשפט נקבע כי החוק חל גם על תביעות המוגשות לועידת התביעות, לרבות תביעות לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובקשות למענקים מהקרן. למידע נוסף, לחץ כאן.

 • התשלום הינו חד פעמי, אדם שכבר קיבל את המענק אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לקבלת המענק.
 • אדם שהגיש תביעה בעבר ותביעתו נדחתה, אינו צריך להגיש בקשה חדשה.
 • ניצולים המקבלים קיצבה מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה אינם נחשבים כמקבלים תשלום ממקור גרמני, ולכן הם רשאים להגיש בקשה לקבלת המענק.

מידע נוסף והנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה

הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה בעברית.

הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה בצרפתית.

הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה באנגלית.

close