image

הכנה לגיל פרישה

משמעות הפרישה מהעבודה

"העבודה היא חיינו": אנו מבלים את מרבית שעות היום בעבודה וזו משפיעה על קשרינו החברתיים, תפיסתנו העצמית ואורח חיינו. בהתאם, הפרישה מהעבודה מלווה פעמים רבות בשינויים משמעותיים במספר היבטים מרכזיים בחיינו. לקרוא... 

הכנה לפרישה

הכנה זו כוללת בחינה של מידת הריאליות שלהן

- האם חברותיי באמת ימלאו את כל שעות הפנאי שלי?

- לאיזה קורסים או סדנאות אני יכולה להירשם? להמשך... 

כיצד והיכן עורכים הכנה לפרישה?

הפרישה זאת כחלון הזדמנויות אם נתכונן אליה כראוי. חשוב להבין, כי לפרישה השלכות גם עלינו וגם על בני משפחתנו, כאשר יש להתייחס לגורמים אלו כאשר מתכננים את הפרישה: להמשך...

close