image

יפוי כוח מתמשך.

מאפשר לכל אדם בגיר להסמיך מראש אדם אחר כאפוטרופוס לגופו או לרכושו אם יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו. למשל עקב התדרדרות בריאותית או תאונה. איך עושים את זה ולמה זה כדאי?

 

הבחירה נעשית באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך שהוא מסמך משפטי שמאפשר למנות אדם (או מספר אנשים) שיהיו אחראיים על הטיפול במייפה הכוח, ולקבוע בו הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?

טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש להחליט מה היקף ייפוי הכוח, האם אנו רוצים שייפוי הכוח יהיה בעניינים רכושיים בלבד - כלומר לקבלת החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לכספים, נכסים והתחייבויות?

 בעניינים רפואיים – הנוגעים למתן הסכמה או לקבל החלטה בדבר טיפול רפואי? או בעניינים האישיים – החל בדאגה לרווחת הממנה, סיפוק צרכים יומיומיים ועד הסדרת תעסוקה, לימודים או שיקום.

 

מרגע שהחלטנו על היקף ייפוי הכוח, עלינו להחליט על המקרים הייחודיים אותם נרצה להחריג מתוך ייפוי הכוח הכללי, ולציין זאת בפני עורך הדין. לדוגמא: ניתן לתת ייפויי כוח רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואישפוז פסיכיאטרי.

 

מלבד זאת, חשוב להדגיש, כי בהתאם להוראות החוק, ברירת המחדל בעניין כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא עם קבלת חוות דעת מומחה לפיה המייפה אינו כשיר להבין בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח. עם זאת, יש מקרים בהם הממנה מבקש לקבוע כללים אחרים אשר יפעילו את ייפוי הכוח המתמשך, כדוגמת תאריך ספציפי או קרות אירוע מיוחד וקונקרטי.

הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך

מדריך לממנה- ייפוי כוח מתמשך

 

 

close