image

זכויות משפטיות

צוואה

 כל אדם רשאי לקבוע בחייו מה יעשה ברכושו לאחר מותו. רכושו של אדם שכתב צוואה יחולק אחרי מותו לפי הנקבע בחוק הירושה.

מידע לנושא ירושות וצוואות - משרד המשפטים

חוק השליחות - ייפוי כוח

ייפוי כוח נעשה במיקרים בהם הקשיש מוגבל פיזית אך צלול ובעל כושר שיפוט. ייפוי הכוח ניתן לאדם אחר שהינו אמין על הקשיש כדי שיבצע למענו פעולות כספיות, כלכליות ועסקיות. אפשר להגביל ייפוי כוח לנושא מסוים ולתקופה מסוימת.

חוק זכויות החולה

ייפוי כוח לשם מתן הסכמה לטיפול רפואי - ייפוי כוח זה הוא טיפול רפואי בלבד כולל אבחון, סיעוד ושיקום.

חוק זכויות החולה קובע כי לשם מתן טיפול רפואי לחולה יש צורך בהסכמה מדעת. כל אדם עלול להיקלע למצב שבו לא יוכל להביע את הסכמתו לטיפול רפואי וכדי שיוכל לקבל טיפול כרצונו עליו למנות מיופה כוח מטעמו שיהיה מוסמך להחליט עבורו בתחום זה.

חוק החולה הנוטה למות

חוק זה מסדיר ומטפל בתחום המתת החסד והתכנון המשפטי לקראת סוף החיים. במסגרת חוק זה מתאפשר לקשיש להביע מראש את רצונותיו, שאיפותיו בעניין הטיפול הרפואי בו באחרית ימיו. קשיש יכול להביע רצונו מבעוד מועד בתנאי שהינו צלול ועושה זאת מתוך רצון חופשי ועצמאי.

חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות

כאשר אדם מוגבל פיזית, שכלית או נפשית ואינו מסוגל לקבל החלטות ולדאוג לצרכיו ולענייניו, יכול בית המשפט למנות לו אפוטרופוס וזאת על פי בקשת בני משפחה או עובד סוציאלי. מינוי האפוטרופוס תלוי באבחון פסיכו-גריאטרי ובחוות דעת של פקיד סעד. מינוי האפוטרופוס נעשה באישור ובהחלטת בית משפט לענייני משפחה באזור המגורים. פעם בשנה חייב האפוטרופוס לדווח על פעולות שנעשו בכספי הקשיש וברכושו, כאשר פעולות בתחום הרכוש חייבות לקבל את אישור בית משפט. משרד האפוטרופוס הכללי מפעיל מנגנון של בקרה ופיקוח על תפקוד האפוטרופוס בכלל ובנוגע לרכוש בפרט. ניתן למנות אפוטרופוס לענייני גוף או לענייני רכוש או לשניהם. אפוטרופוס לענייני גוף הינו בעל סמכות לביצוע בדיקות פולשניות ו/או ניתוחים ופעילות כירורגית בגופו של החסוי וכן הוא ידאג לסביבת מגוריו של החסוי.

לאפוטרופוס לענייני רכוש יש סמכות לנהל את כל העניינים הכספיים של החסוי ואת ענייני רכושו ולטובת החסוי בלבד. לאפוטרופוס יכול להתמנות בן משפחה, עמותה, האפוטרופוס הכללי או כל אדם אחר אשר בית משפט החליט למנותו לתפקיד. ישנם מקרים בהם נאלצים למנות אפוטרופוס בניגוד לרצון המשפחה וזאת לטובת החוסה.

מידע לנושא אפוטרופסות

יפוי כוח מתמשך.

סיוע משפטי

"יד ריבה"

הפועל באמצעות "יד שרה". ניתן לקבל סיוע משפטי על ידי פנייה לטל' 1700-501-400 או באשדוד למרכז "יד שרה" טל' 08-8638804.

סיוע משפטי

לנזקקים הפונים ללשכות לשירותי רווחה. טפסי בקשה ניתן לקבל בכל לשכה לשירותים חברתיים. הסיוע ניתן על ידי עו"ד שמעוני - משרד המשפטים האגף לסיוע משפטי ירושלים 02-6211333.

ארגון יוצאי יהודי אתיופיה בישראל

קיבוץ גלויות 1 טל': 08-8520652.

close