image

ארנונה

זכויות ניתנות לאזרח ותיק שהדירה רשומה על שמו

הנחיות כלליות

אזרחים ותיקים על פי מבחן הכנסות

נכה אי כושר השתכרות

עולים חדשים

 

המסמכים הנדרשים

טופס הנחה לארנונה

  • לקבלה ומילוי טופס בקשה להנחה 
  • צילום תעודת הזהות שרשומה בה כתובתו הנוכחית של הזכאי להנחה.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה.

את הבקשות להנחה יש להגיש למשרדי חב' מילגם בשד' העצמאות 58 קומה ב' (מול כיכר הסיטי).

close