image

מעטפת נוער עובר חוק

מה היא תכנית "מעטפת" ?

תכנית "מעטפת" הינה תכנית משותפת לשירות מבחן לנוער במשרד הרווחה ולמינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד.
התכנית מבוססת על שיטת Wraparound הפועלת בארצות הברית ומטרתה לפתח שירותים בקהילה אשר יתנו מענה לצרכים הרגשיים-התנהגותיים של בני נוער עוברי חוק המטופלים בשרות מבחן לנוער ומצויים בסיכון גבוה.
התוכנית מכוונת לשיקום הנער ולהישארותו בקהילה באופן שאינו מסכן אותו ואת סביבתו.

השם "מעטפת" מתבסס על התפיסה כי רצוי לטפל ולשקם את בני הנוער במשפחתם ובקהילתם, באמצעות "עטיפתם" "בכפר שלם"  תוך מתן סיוע לכלל המשפחה בשירותים הנחוצים להם. למעשה, התוכנית מהווה ניסיון אחרון למצוא לנערים אלו מענים בקהילה, טרם הוצאתם למסגרות חוץ ביתיות.

התוכנית כוללת מפגשים המתקיימים אחת לשבוע בביתו של הנער. השתתפותם של אנשי המקצוע מהרווחה וקצין המבחן לנוער, משרות המבחן לנוער הינם חשובים והכרחיים ליצירת הצל"מ-  צוות ליווי משפחתי, שמרכיב את ה"מעטפת" ומסייע למשפחה ולנער.

תקצוב התכנית 

 שרות המבחן לנוער, משרד הרווחה-  משתתף במימון מלא 100% של התוכנית באמצעות הועדות של הנערים המשתתפים.
התכנית כוללת תקציב המאפשר קניית שירותים מגוונים על פי הצרכים הייחודיים של הנער ומשפחתו (חוגים, סיוע בלימודים, הדרכה הורית ועוד)  באופן גמיש ומידי.
 לכל נער נבנית תכנית טיפול, שמיושמת ממפגש למפגש על פי צרכיו הייחודיים תוך דגש על התאמת המענים הספציפיים לנער ולמשפחתו.
 החלטות בנוגע לשימוש בתקציב יתקבלו  על ידי צוות הליווי המשפחתי באישור האחראים על התכנית מהרשות המקומית ומשרות המבחן לנוער.

מי הם הנערים והמשפחות המתאימים לתוכנית ?

נערים הנמצאים בהליך פלילי ומטופלים בשירות המבחן לנוער

א. מועמדים או בהמתנה להוצאה למסגרת חוץ ביתית.

ב. נערים אשר להם מוטיבציה לשינוי מצבם ורצון לקדם את עצמם.

ג. משפחה המעוניינת ומביעה הסכמה לתהליך הנדרש ממנה במסגרת התוכנית.

ד. ההורים מחויבים להשתתף באופן קבוע במפגשי הצל"מ.

מטרות ויעדי התוכנית 

 1. הפסקת ההתנהגות עוברת החוק - ירידה ברמת הסיכון של הנער כלפי עצמו וכלפי הסביבה.
 2. מתן מענה טיפולי לנער המאפשר את השארתו בבית, בקהילה – ומניעת הוצאתו מהבית למסגרת חוץ ביתית.
 3. השתלבות נורמטיבית בקהילה: ביקור סדיר במסגרת חינוכית, עבודה או הכשרה מקצועית, ניצול מותאם של שעות הפנאי, אבחונים, טיפול בקשיים רגשיים.
 4. העצמת בני המשפחה: ההורים, הנער והאחים. חיזוק הסמכות וההשגחה ההורית, שיפור האקלים המשפחתי.
 5. שיתוף פעולה ואיגום המשאבים הקיימים בקהילה.

 מחויבות  משפחה 

 1. השתתפות במפגשי הצל"מ (צוות ליווי משפחתי).
 2. התחייבות לשיתוף פעולה עם החלטות הצל"מ
 3. התחייבות להדרכה הורית. 

מחויבות הנער 

 1. השתתפות במפגשי הצל"מ.
 2. מוטיבציה להשתתפות בתכנית.
 3. התמדה בביצוע המשימות/הפעילויות שהתקבלו במפגשים.
 4. אי ביצוע עבירות חדשות

המתאמת - אחראית  לעבודת הניהול, התיאום בין הגורמים, ההכוונה, הליווי והנחיית מפגשי הצל"מ.
על-מנת שהתכנית תצליח, דרושה מחויבות, השתתפות בצלמ"ים ושיתוף פעולה בין כל הגורמים המקצועיים הנחוצים כדי לטפל בנער ובמשפחתו.

"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד"

  שם המתאם– עו"ס שיראל שטרית

מס' טלפון- 08-8519153

   מס' פקס- 08-8528977

  דוא"ל: shirelshi@ashdod.muni.il

 התכנית מפוקחת על-ידי : המפקחת הארצית של קטינים עוברי חוק, בשרות המבחן לנוער, אגף התקון, משרד הרווחה.

close