image

אפיקים ומשלבת

תוכנית "אפיקים משלבת"

 

תמיכה מיוחדת לשילוב צעירים בתעסוקה

תכנית "אפיקים משלבת" הינה תכנית חדשנית לשילוב צעירים בגילאי 18-27 במרקם החיים החברתי-נורמטיבי על-ידי שילובם בתעסוקה. תוכנית זו פועלת לשילובם בתעסוקה של צעירים מודרים שבשלב נקודת הפתיחה אינם יכולים להשתלב בתוכניות תעסוקה נורמטיביות קיימות או בתוכנית תעסוקה כמו "אפיקים".
התוכנית מהווה חלק ממיזם התעסוקה החדשני "תב"ת – תנופה בתעסוקה" מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד התמ"ת והמוסד לביטוח לאומי. תוכנית פועלת באשדוד תחת השירות לנוער ולצעירים באגף הרווחה.
מטרת התוכנית הינה שילובם בתעסוקה של צעירים בסיכון בני 18-25, אשר זקוקים לליווי ותמיכה אינטנסיביים ביותר לצורך השתלבות בעולם התעסוקה ואשר נמצאים בסיכון גבוה לנשירה משוק העבודה.
התכנית מעניקה לצעירים ליווי ותמיכה אינטנסיביים טרום השתלבותם בתעסוקה וכן ליווי ממשי בזירות הפעולה בעבודה עד לרכישת הרגלים בסיסיים ודרך כך פועלת להקניית עצמאות ויציבות בתעסוקה למשתתפיה.

 מודל "אפיקים משלבת" לשילוב בתעסוקה

מטרת המודל הינה לסייע לצעירים להשתלב בתעסוקה ודרך כך לרכישת המיומנות הנדרשת לתפקוד בעבודה ולהתמודדות עם דרישות בסיסיות בעולם העבודה. התוכנית מושתת על שיתוף פעולה בין מערכתי כולל, המאפשר איגום משאבים במטרה להוביל לשילובם המוצלח של המשתתפים בתעסוקה. התוכנית כוללת את המרכיבים הבאים:
ליווי פרטני – הליווי הפרטני כולל: התאמת תוכנית אישית לכל משתתף בהתאם לשאיפותיו, יכולותיו וצרכיו,ליווי אישי על ידי מדריך ועו"ס, ליווי במקום העבודה ואף למקום העבודה במידת הצורך וכן שילוב בהכשרות מקצועיות בסבסוד על פי התאמה.
ליווי קבוצתי – מפגש קבוצתי יתקיים אחת לשבוע בהנחיית צוות התוכנית. הקבוצה תפעל להעצמת המשתתפים וליצירת מערכת חברתית תומכת לתהליך הלמידה. המשתתפים בקבוצה ירכשו מיומנויות בסיסיות להתמדה במקום העבודה וייקחו חלק בסדנת הכנה לעולם התעסוקה.
ליווי המעסיקיםצוות התוכנית מקיים קשר עם המעסיקים ומגייס אותם למתן הזדמנות אמיתית לשילוב משתתפי התוכנית בעסקיהם לאורך זמן ולהצלחתם בתפקידיהם.

 משך התוכנית :  התוכנית פועלת במשך חצי שנה בה מוענקים הליווי האישי והקבוצתי בצורה אינטנסיבית ולאחריה תקופה של חצי שנה נוספת בה מתקיימים מעקב וקשר על פי הצורך.

 הפנייה לתוכנית : יש למלא טופס הפנייה הכולל את פרטי הצעיר המיועד לתכנית ולהעבירו לידי צוות התוכנית, טלפון: 08-8519128, 08-8519152, פקס- 08-8528977.

תוכנית אפיקים

תנופה לפריצת דרך

תכנית אפיקים הנה תכנית חדשנית המהווה מיזם תעסוקה רחב היקף של ג'וינט ישראל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים – השירות לנוער ולצעירים, מחלקת מיר"ן באגף הרווחה אשדוד. מטרתה - שילובם של צעירים וצעירות ללא עורף משפחתי-כלכלי בגילאי 18 – 25 בשוק התעסוקה. התכנית מקנה לצעירים כלים לפיתוח קריירה וזהות מקצועית.

החזון וביצועו

באמצעות צוות רב מקצועי, התכנית מקנה למשתתפיה כלים להתפתחות וצמיחה אישית, תוך העצמתם, וחיזוק האישיות העובדת והלומדת שלהם. התכנית מושתתת על שיתוף פעולה בין מערכתי כולל, המאפשר איגום משאבים ומובילה לשילובם המוצלח בעבודה.

 מודל השילוב המוצלח בתעסוקה – איך זה קורה?

משתלבים עם אפיקים

ליווי פרטני:
לכל משתתף מותאמת תכנית אישית בהתאם ליכולותיו, שאיפותיו וצרכיו, תוך שימת דגש על פוטנציאל הצמיחה התעסוקתי של המשתתף באמצעות:
* שילוב מושכל בתעסוקה תוך ליווי ותמיכה
* אבחון וייעוץ תעסוקתי
* הכשרה מקצועית קצרת טווח / מקיפה
המשתתפים מלווים באופן אישי על ידי צוות התכנית במפגשים שתכליתם פתרון בעיות קונקרטיות, הסרת חסמים אישיים והגשמת מטרות, העצמה אישית ותמיכה.

ליווי קבוצתי:
הצעירים מלווים על ידי צוות התכנית כקבוצה המעניקה בסיס וקבוצת שייכות, מרחב למידה והעצמה לכל משתתף.
מטרה: להקנות לחברי הקבוצה יכולות וכלים להתמודדות טובה ויעילה יותר עם עולם התעסוקה באמצעות:
* סדנת היכרות עם עולם העבודה הכוללת פיתוח אישי והקניית מיומנויות חיפוש עבודה
סדנאות פיתוח מיומנויות וכישורי תעסוקה. הצעירים ילמדו ויחזקו מיומנויות תקשורת בין אישיות, וכישורי הסתגלות לדרישות המשתנות של עולם התעסוקה.


הליווי האישי והקבוצתי האינטנסיביים וארוכי הטווח באמצעות הצוות המקצועי, מטרתם לחולל שינוי משמעותי באורחות החיים והתעסוקה של צעירים ולהשיבם אל מעגל התעסוקה. מודל שילוב בתעסוקה חדשני זה נועד לאפשר לצעירים לתפוס את מקומם המיועד הטבעי בחברה.

כיצד מפנים ?

יש למלא טופס הפנייה הכולל את פרטי הצעיר המיועד לתכנית ולהעבירו לידי צוות התוכנית,
 טלפון: 08-8519128, 08-8519152, פקס- 08-8528977.

close