image

המועצה הדתית אשדוד

המועצה הדתית הינו הגוף העירוני המספק שירותים מגוונים בנושאי דת לתושבי אשדוד, בתחומי פעילות מגוונים:

רישום לנישואין והדרכה | כשרות המזון | שרותי קבורה | טהרת המשפחה – מקוואות | עירובין |
בתי כנסת  |אירועים – תורניים | הדרכה תורנית.

למועצה הדתית באשדוד הרכב חברים נבחר המשמש כהנהלה פעילה. פעילות המועצה מתקיימת מכח חוק שירותים דתיים ומעוגנת בהחלטות המתקבלות בישיבות מועצת העיר המתקיימות מעת לעת.

על פעילות המועצה מופקדים משרד הדתות ועיריית אשדוד המממנים חלק מתקציבה.

כל המידע הרלוונטי – באתר המועצה הדתית

 

לאתר המועצה הדתית

close