image

אמנת השירות של עיריית אשדוד

 זמני תקן בקליק

מהי אמנת השירות?

אמנת השירות העירונית הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין נותן השירות, עיריית אשדוד, לבין תושביה ומקבלי שירותיה. האמנה חושפת את מדיניות השירות ומפרטת את תכולת השירותים,  מדדי הזמן ותנאי הביצוע המסופקים על ידי עיריית אשדוד. 

אמנת שירות עובדי עיריית אשדוד

אנו, מנהלי ועובדי עיריית אשדוד, מצהירים בזאת על מחויבותנו האישית והמקצועית לקדם את איכות השירות למען תושבינו ולקוחותינו ולבצע את תפקידינו נאמנה ובאופן המציב את התושב במרכז העשייה העירונית בהתאם לחזון ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי.

אנו, מנהלי ועובדי עיריית אשדוד, הצבנו כיעד מרכזי את קידומם וטיפוחם של ערכי השירות בכל יחידות העירייה וגיבשנו אמנת שירות המגדירה מדדי זמן וביצוע על פי סל השירותים העירוניים, תוך חתירה מתמדת למצוינות ומתן מענה איכותי ומקצועי לצורכי התושבים.

  • אנו מתחייבים להעניק שירות באדיבות, בהקשבה ובנכונות לסייע לכל פונה.
  • אנו מתחייבים להעניק שירות מקצועי ויעיל, על פי דין וחוק.
  • אנו מתחייבים להעניק שירות המבוסס על שמירת זכויות האזרח וצנעת הפרט.
  • אנו מתחייבים להעניק שירות זמין ונגיש לכלל ציבור התושבים, תוך התחשבות מיוחדת באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
  • אנו מתחייבים להעניק שירות מבוסס על שקיפות ארגונית.

כל זאת בהתאם למסגרות התקציב, התייעלות מתמדת, חיסכון ושיפור, שמירה על בטיחות וביטחון התושבים, צמצום פערים והעצמה חברתית ותרבותית וכן קידום חוסנה הקהילתי של העיר אשדוד.

 

גל ומעליו דולפין

close