image

יד הגבורה

הנצחת לוחמי "המסגרת" שפעלו בצפון אפריקה ואינם איתנו עוד ביוזמת ארגון פעילי המחתרת, ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה.

יד הגבורה מוקדש לרוח לוחמי "המוסד" ו"המסגרת" בעלי ההקרבה ואצילות הנפש, שתרמו תוך סיכון חייהם ליחידות ההגנה העצמית על הקהילות היהודיות בצפון אפריקה ולעלייה החשאית של יהודי מרוקו. גיבורים אלמונים המשרים מאורם המיוחד על הלוחמה החשאית. לזכר חללי הספינה "אגוז", זכרם לא ייפקד לעד.

לוגו המחתרת וההעפלה

לחיצה על האות הראשונה של שם משפחת הלוחם מובילה למידע המלא על אודותיו.

ד

ג

ב

א

ח

ז

ו

ה

ל

כ

י

ט

ע

ס

נ

מ

ר

ק

צ

פ

ת

ש

ולזכרם של מ"ד חללי ספינת המעפילים "אגוז" שטבעו ביום כ"ג בטבת תשכ"א 10.01.1961 במיצר גיברלטר בדרכם לארץ ישראל. 

צרפתי חיים (בן 28) - לוחם המוסד ואלחוטן הספינה

אדרי ניסים (בן 36) | אדרי שבא (בת 32) | אדרי מרדכי (בן 13) | אדרי רוזה (בת 9) | אדרי אנט (בת 7) | אדרי מרסל (בת 5) | אדרי חיים (בן 4) | אדרי אלברט (בן 2) 

אזולאי חנניה (בן 44) | אזולאי זזו (בן 17) | אזולאי שלום (בן 9) | אזולאי יפה (בן 7) | אזולאי מאיר (בן 5) | אזולאי רחל (בן 1) 

דדון דוד (בן 33) | דדון דניאלה (בת 8) | דדון ז'קי (בן 6) 

אלמלח איזק יצחק (בן 40) | אלמלח עליה (בת 32) | אלמלח אלברט (בן 12) | אלמלח סימון שמעון (בן 10) | אלמלח סוזן (בת 4) | אלמלח מסודי (בת 2) 

אלקובי דוד (בן 14)

בן-הרוש רפאל (בן 53) | בן-הרוש תמר (בת 45) | בן-הרוש ז'אק (בן 27) | בן-הרוש דניז-דינה (בת 22) | בן-הרוש ז'קלין (בת 20) | בן-הרוש גבריאל (בן 14) 

בן-לולו רחל (בת 70) | בן-לולו דוד (בן 60) | בן-לולו מרים (בת 52) | בן-לולו אליס (בת 18) | בן-לולו יהושע (בן 16) 

 גוזלן פרחה (בת 70)

דהאן יהודה (בן 19)

ליבראטי אסתר (בת 57)

ממן הנרי אהרון (בן 42) | ממן רבקה (בת 40) | ממן פלורנס (בת 13) | ממן גיזל (בת 11) | ממן חיים (בן 5)

פאקו פרז - הספן הספרדי

סיפור טביעתה של "אגוז" יישאר חרוט כפרק מיוחד ומרתק בתולדות העפלת יהודי מרוקו לישראל.

יהיה זכרם ברוך

close