image

מכרז

  

פרטי הזוכה במכרז 'לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק למחזור מוכר ולאחזקתם של כלי אצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בעיר אשדוד' 

פרטי המכרז

שם המכרז: לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק למחזור מוכר ולאחזקתם של כלי אצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בעיר אשדוד
מספר: 1.18
תיאור: לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק למחזור מוכר ולאחזקתם של כלי אצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בעיר אשדוד
תאריך פרסום: 05 פברואר 2018
תאריך אחרון להגשה: 28 פברואר 2018 13:00

פרטי הזוכה והחלטת הוועדה

שם חברה: נוי שירותי תברואה בע"מ
מספר החלטה: 6.18
תאריך החלטה: 25 מרץ 2018
קובץ החלטה: 1.18..pdf


קבצים להורדה

שם הקובץ
1-18.pdf
הבהרה מס 1.pdf (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

close