image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
115-19 מנתח/ת מערכות לאגף מערכות מידע 100% משרה 26/09/2019 16:00
116-19 מנהל מח' עצים (אגרונום) 100% משרה 26/09/2019 16:00
117-19 סטודנטים/יות למח' חשמל (3 משרות סטודנטיאליות) 26/09/2019 16:00
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/09/2019 13:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
השכרת נכס רובע הסיטי מיום 18.09.19 23/10/2019 13:00
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

אנשי קשר מחלקת מכרזים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני יחידה ארגונית מינהל
אופיר היימן מנהל מחלקת מכרזים 08-8545044 ofirha@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
קרול חסן סגנית מנהל מחלקת מכרזים 08-8545043 karol@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
ענבר ביטון מזכירת מחלקה 08-9568280 inbarb@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
close