image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
14-19 עו"ס משפחה כוללני – 75% משרה הארכה 25/07/2019 16:00
20-19 עו"ס משפחה כוללני – 100% משרה הארכה 25/07/2019 16:00
22-19 עו"ס מפת"ן – 50% משרה הארכה 25/07/2019 16:00
23-19 עו"ס משפחה כוללני – 50% משרה הארכה 25/07/2019 16:00
63-19 עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות בנוער - 2 משרות הארכה 25/07/2019 16:00
64-19 עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות במבוגרים - 1.85 משרות הארכה 25/07/2019 16:00
82-19 עו"ס משפחה כוללני – 1.75 משרה הארכה 25/07/2019 16:00
83-19 עו"ס נוער וצעירים – 1.1 משרות הארכה 25/07/2019 16:00
84-19 עו"ס מרכז למניעה וטיפול בילדים חשופים/נפגעים באלימות במשפחה 100% משרה - הארכה 25/07/2019 16:00
85-19 עו"ס צעירים מיקוד חיילים 100% משרה - הארכה 25/07/2019 16:00
86-19 עו"ס צעירים במיקוד משפחות של מלש"בים וחיילים - 100% משרה הארכה 25/07/2019 16:00
98-19 דרוש/ה וטרינר/ית למילוי מקום בחופשת לידה 25/07/2019 16:00
99-19 בודק/ת תכניות במח' תכנון כבישים אגף תשתיות 100% משרה 25/07/2019 16:00
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/09/2019 13:00

ספק יחיד

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
להפעלת תכנית חינוכית חוץ בית ספרית להעמקת הזהות האזרחית והזהות היהודית – ציונית עבור תלמידי התיכון באשדוד 30/07/2019 13:00

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
33.19 מכרז להשכרה, שימוש והפעלת קיוסק ברח' דב גור באשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
32.19 לאספקת כלי רכב עבור עיריית אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
215.19 למתן שירותים משפטיים בתחום אכיפה וגביית חובות של תושבי חוץ עבור עיריית אשדוד 01/08/2019 13:00
214.19 למתן שירותי הכנת תכנית אב עירונית לניהול נגר עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 01/08/2019 13:00
30.19 לביצוע עבודות תחזוקת מזרקות בעיר אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
29.19 למתן שירותי אספקה, הצבה ותחזוקה של מתקני אצירה לפסולת אריזות קרטון בעיר אשדוד ופינוי תכולתם למחזור מוכר בישראל 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
28.19 להפעלת מרכזי יום לקשיש בעיר אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
26.19 לפיתוח, הקמה ותחזוקת אפליקציה אשדודית ואתר אינטרנט ייעודי ולניהול מועדון הלקוחות עבור עיריית אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
25.19 לאספקה, התקנה, חיבור ותחזוקה של מתקנים פוטוולטאים על גגות מוסדות ציבור בעיר אשדוד (PV) על גגות מוסדות ציבור בעיר אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
23.19 להשכרת אופניים (מכניים) שיתופיים בעיר אשדוד 01/08/2019 13:00 04/08/2019 17:00
31.19 למתן שירותי קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי עבור צעירי אשדוד 22/08/2019 13:00 25/08/2019 17:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close