image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
17.19 לביצוע עבודות אחזקה, תיקוני שבר ובניית קווים במערכות המים, הניקוז והביוב בעיר אשדוד 30/05/2019 13:00 02/06/2019 17:00
16.19 לאיסוף ופינוי פסולת נייר למחזור מרחבי העיר אשדוד ואחזקת כלי אצירה ייעודיים לפסולת נייר 30/05/2019 13:00 02/06/2019 17:00
15.19 לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ואתרים בעיר אשדוד 30/05/2019 13:00 02/06/2019 17:00
14.19 לקבלת שירותי ייעוץ וטיפול אגרונומי לצמחים בעיר אשדוד 30/05/2019 13:00 02/06/2019 17:00
13.19 לביצוע עבודת לצמצום הפירות בעצי פיקוס השדרה ופיקוס השקמה בעיר 30/05/2019 13:00 02/06/2019 17:00
211.19 למתן שירות לייעוץ לתכנון להקצאות קרקע לצרכי ציבור 06/06/2019 13:00
213.19 בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בקרת תכנון כבישים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 13/06/2019 13:00
212.19 למתן שירותי הבטחת איכות בפרויקטים לביצוע עבודות פיתוח עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 13/06/2019 13:00
209.19 למתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת שכונת קריית חלוצים 13/06/2019 13:00

ספק יחיד

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
בקשה לקבלת מידע בשוא הפעלת תכנית חינוכית חוץ בית ספרית להעמקת הזהות האזרחית והזהות היהודית – ציונית 30/05/2019 13:00

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
לבי"ס אולפנא לבנות (ז'-יב') דרוש/ה מנהל/ת ה א ר כ ה 30/05/2019 16:00
למנהל החינוך דרושים מורים/ת לבתי ספר תיכוניים לשנת תש"פ 20/06/2019 13:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
הזמנה להציע הצעות לאספקת ביגוד, ציוד קמפינג ,הובלות והסעות בשעת חירום 27/06/2019 13:00
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/09/2019 13:00
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close