image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
38.18 לאספקה, התקנה ותחזוקת טמוני קרקע ברחבי העיר אשדוד 04/09/2018 13:00 04/09/2018 16:30
37.18 למתן הלוואות לסטודנטים תושבי העיר אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
211.18 להפקת סרטוני הסברה לעיר אשדוד 23/08/2018 13:00
36.18 לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למתקני משחקים בגנים ציבוריים באשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
35.18 לרכישת מערכת לניהול פרויקטים לרבות למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת עבור עיריית אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
34.18 לאיתור אתר קליטת והטמנת פסולת עבור עיריית אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
33.18 לביצוע עבודות נגרות ריהוט, אספקה והרכבה במוסדות חינוך באשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
31.18 לביצוע עבודות דפוס דיגיטליות ואחרות עבור עיריית אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
206.18 ליצירת מאגר מרצים/מפעילים בתחום בטיחות בדרכים עבור עיריית אשדוד 23/08/2018 13:00
28.18 לייצור, אספקה והתקנת עמדות ישיבה, ריהוט משרדי ונגרות אומן ייעודי עבור המוקד העירוני בעיריית אשדוד 03/01/2019 13:00 06/01/2019 16:30
27.18 להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
24.18 לביצוע עבודות בנייה, הרחבה ושיפוץ של המוקד העירוני הקיים בעיריית אשדוד במסגרת פרוייקט "גל ירוק" באשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30

close