image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
21.18 לפינוי חנייה ודחיסה של גרוטאות רכב בעיר אשדוד 14/06/2018 13:00 17/06/2018 16:30
20.18 לאספקה, התקנה ואחזקה שוטפת של דלתות עץ ופלדה באשדוד 14/06/2018 13:00 17/06/2018 16:30

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
37/18 פסיכולוג/ית – 2 ב – - 50% משרה ו – 80% משרה 31/05/2018 16:00
36/18 חשב/ת אגרות בניה וארנונה 31/05/2018 16:00

close