image

מכרזים פעילים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
15.20 לביצוע עבודות לאיתור תשתיות תת קרקעיות עבור עיריית אשדוד ומנהלת הסכם הגג באשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
14.20 לאספקת כלי רכב חשמלי עבור עיריית אשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
13.20 למתן שירותי עיקור/סרוס וחיסון חתולי רחוב בעיר אשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
12.20 לאספקת שירותי ניקיון למבנה אגף הגבייה באשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
11.20 למתן זיכיון לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC)לכלי רכב חשמליים, בשטחים ציבוריים בעיר אשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
10.20 לאחזקה ושימוש בשלטי פרסום (בילבורדים) ברחבי העיר אשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
9.20 להצבה והפעלה של מבני קפיטריות במוסדות חינוך בעיר אשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
8.20 לניהול והפעלת מוסדות חינוך באשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
7.20 לביצוע עבודות להקמת מבנה גני ילדים ברובע ח' באשדוד 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
6.20 להפעלת תכנית מתנדבים למען הקהילה 23/04/2020 13:00 26/04/2020 17:00
16.20 להפעלת תחנת מעבר לפסולת 07/05/2020 13:00 10/05/2020 17:00

close