image

מטרת קיום מכרזים ברשות הציבורית

מטרת קיום מכרזים ברשות הציבורית

על רשות ציבורית מוטלת החובה לפעול בהגינות, תום לב ושוויון. הרשויות אינן אלא נאמן

הציבור, אשר קבלו סמכויות כדי לשמור על זכויותיו. מטרות המכרז הנערך בשירות הציבורי הן

לתת למשתתפים פוטנציאליים את ההזדמנות להתחרות בתנאים של שוויון, ולבעל המכרז את

האפשרות להשיג את ההצעה הטובה ביותר.

העקרונות לניהול המכרזים הם

  • קיומה של תחרות הוגנת ושווה הפתוחה להשתתפות כלל הציבור.
  • שמירת סודיות.
  • מניעת ניגוד עניינים.
  • בחירת ההצעה הזולה/הטובה ביותר לעירייה המוצעת והעומדת בתנאי המכרז.

למי אסור להשתתף במכרז ? 

  1. סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:

א. "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"-בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." 

הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).

ב. סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם עירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

close