image

רישום לספקים כלליים

עיריית אשדוד מזמינה את ספקיה להגיש בקשה להצטרף למאגר הדיגיטלי באמצעות בקשה מקוונת.

את המסמכים הנדרשים יש לסרוק בפורמט PDF  ולהגישם בהתאם להנחיות המפורטות.

close