image

נכס ריק ולא בשימוש בעסקים

  • מחזיק בנכס ריק שאינו בשימוש במשך תקופה מצטברת שאינה פחותה מ-30 ימים רצופים.
  • אם השטח שאינו בשימוש הינו חלק משטח בניין (שאינו מגורים) אשר משתמשים בו, עליו להיות מתוחם ומופרד מהשטח הנמצא בשימוש באמצעים פיזיים המקובלים על אגף הגבייה, זאת בתנאי והשטח שעבורו מבוקשת ההנחה הינו לפחות רבע משטח המבנה או 1000 מ"ר לפי הנמוך מבניהם.
  • תקופת ההנחה הינה מצטברת גם אם הבניין יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס. 

תנאי הזכאות

  • הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ- 3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
  • מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
  • מחזיק מבקש הנחה שאינו הבעלים של הנכס, ימציא אישור בכתב מבעל הנכס המאשר את ידיעתו על הגשת הבקשה.
  • מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה, הפטור מותנה בביצוע 2 בדיקות בנכס (עם הגשת הבקשה ולפני איכלוס הנכס מחדש) של פקח העירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש.

שיעור ההנחה

100% משטח הדירה לתקופה של 6 חודשים.

50% הנחה מהחודש ה-7 ועד החודש ה-36.  

 

המסמכים הנדרשים

close