image

מוסדות

  • על פי סעיף 5(י) לפקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938, שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום הארנונה.
  • הפטור ניתן לנכס שהמוסד משתמש בו אך ורק לשירות הציבור.
  • על מנת לקבל פטור מתשלום הארנונה, המוסד חייב לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים.

  קריטריונים עפ"י סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) 1938

  • מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.
  • המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.
  • המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות העסקית" הינו שולי יחס לפעילות הכללית של המוסד. בקביעת פעילות כ"פעילות עסקית" יש להתחשב, בין השאר, במבחנים הבאים:

          -מוסד שמתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ייחשב כמוסד עסקי.

          -ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים הנטייה לראות בו גוף עסקי תגבר.

  • מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.
  • המוסד פועל מתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית.
  • פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון: רווחה, בריאות, חינוך וכו'.
  • המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילותו נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד-הוק.

  - התמיכה הממשלתית ו/ או העירונית שניתנה למוסד אינה עולה על 50% מהכנסותיו הכוללות של המוסד (דין תמיכה מהסוכנות היהודית כדין תמיכה     ממשלתית).

  -על אף האמור בס"ק (א) במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ- 75% רשאי הממונה על המחוז לאשר מוסד זה, על פי המלצת הרשות המקומית.

  •  המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי.
  • הנכס שלגביו מבוקש הפטור משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור.
  • נכס זה אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר.
  • תיערך בדיקה של שימוש המוסד בנכס בצורה פרטנית. לא יינתן פטור גורף לכל נכסי המוסד.
  • המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה, כגון: מוסדות חינוך, בריאות ודת.
  • רשאית הרשות המקומית בבואה להמליץ או שלא להמליץ על מתן הפטור, להתחשב במצבה הכספי, ובהפסד ההכנסה שייגרם כתוצאה ממתן הפטור.

  המסמכים הנדרשים

  • תעודת רישום כתאגיד, רשם החברות, רשם ההקדשות.
  • מסמכי יסוד של המוסד (תקנון, תזכיר).
  • תקציב המוסד לשנה נוכחית.
  • דוח כספי לשנה החולפת האחרונה המבוקר על ידי רואה חשבון. נא לציין את אחוז התמיכה הממשלתית ו/ או העירונית מתוך כלל ההכנסות. אם לא ניתן בשלב זה להוציא דוח כספי יש לצרף מאזן בוחן על ידי רואה חשבון.
  • דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון לשנה שלפני האחרונה.
  • פרוט של כל העובדים בשכר, על פי תפקידם, היקף משרתם ועלותם הכספית חודשית ו/ או השנתית.
  • אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בתוקף.
  • אישור לצורך ניכוי מס בתוקף ממס הכנסה.
  • אישור מלכ"ר ממשרדי מע"מ.
  • היקף פעילות העמותה באשדוד באחוזים, מתוך כלל פעולות העמותה במקרה שישנה פעילות נוספת במקומות אחרים.

  יש למלא את השאלון המצ"ב במלואו ולהקפיד על חתימת עו"ד במקום המבוקש בשאלון.

   

  close