image

הנחת נכה צה"ל בעסק

שיעור ההנחה 

2/3 על כל השטח

הזכאים להנחה

מחזיק בעסק שהוא כה צה"ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], הפטור ממקדמות מס לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה או שהיה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. 

מסמכים נדרשים

  • אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] 
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיפים 174-181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים. 

 

close