image

פדויי שבי

שיעור ההנחה: 20% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • המציא אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"ה-2005.
close