image

עולה חדש / אזרח עולה

שיעור ההנחה

90% עד 100 מ"ר משטח הדירה. 

תנאים לקבלת ההנחה 

  • המבקש מחזיק בנכס
  • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של המשרד לקליטת עלייה (תעודת עולה / אישור על קבלת מעמד עולה)
  • הזכאות היא למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום הרישום במרשם האוכלוסין כעולה. 
  • אם עברו 4 חודשים מיום קבלת המעמד כעולה - יש להמציא תמצית רישום כתובות ממשרד הפנים. 
close