image

נכי אי כושר השתכרות

נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה הזכאי לקצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי.

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה.  

שיעור ההנחה

80% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה.  

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה
close