image

נכות רפואית

נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו דרגת נכות 90% ומעלה.  

שיעור ההנחה

40% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה.  

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס.

    הומצא אישור ממס הכנסה או מביטוח הלאומי על דרגת הנכות.

close