image

מקבלי גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, (לפי פרק ו' לחוק ביטוח).   

שיעור ההנחה

70% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה.   

תנאים לקבלת ההנחה

  •  המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור רשמי מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד.
close