image

הורים עצמאיים

משפחות שבראשן הורה עצמאי כהגדרתן בחוק. 

"הורה עצמאי" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

  • אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו.
  • חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, פתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות.
  • עגונה – כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי.
  • עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה. ובתנאי שאין לו בן זוג אחר. 

"ילד" שטרם מלאו לו 18 שנה או משרת בשירות סדיר/ שירות לאומי שגילו אינו עולה על 21 שנה. 

שיעור ההנחה

20% עד 100 מ"ר משטח הדירה.   

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות: צילום ת"ז שלו ושל ילדיו ותעודת גרושין/ הסכם גירושין / תעודת פטירה / אישור על פתיחת תיק גירושין מעל 24 חודשים. 
close