image

גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות

מקבל גימלת הבטחת הכנסה/ גמלת דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים בזכאות לגמלה החל ממועד זה. 

שיעור ההנחה

70% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה.  

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. 
  • מקבל גמלת הבטחת הכנסה / דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 1/1/2003 באופן רציף ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה. 
close