image

צו הארנונה לשנת 2021

בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 בנושא פרסום צו הארנונה באתר האינטרנט של העירייה מצורפים טיוטת צו הארנונה לשנת 2021 שאושר במועצת העיר בתאריך 01-07-2020 בתוספת פרוטוקול המועצה , דברי הסבר לשינויים וטבלה המפרטת את השינויים המבוקשים. הבקשה לשינויים בצו הארנונה לשנת 2021 הוגשה לאישור משרדי האוצר והפנים

close