image

הגשת השגה על חיובי ארנונה

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה  על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס.

השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה תוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או חיוב חדש.

דרכי הגשת השגה

1. בטופס מקוון - עם הגשת הבקשה תקבלו SMS עם מס' הפנייה שהתקבלה. להגשת השגה באמצעות טופס מקוון לחץ כאן

2. בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת: מנהל הארנונה באגף הגביה של עיריית אשדוד הגדוד העברי 10 אשדוד.

3. בדוא"ל: hasaga@ashdod.muni.il

4. בפקס מספר 08-8545844. ניתן לוודא שהפקס התקבל בטלפון 08-8545441. 

 

 

 

close