image

אמצעי תשלום

יותר משתלם בהוראת קבע לשלם!

תשלום מראש לכל השנה

לא יאוחר מיום 31 בינואר של אותה שנה, ובכך להימנע מתשלום הפרשי הצמדה. המשלם מראש אינו פטור מתוספות מס שיחולו במשך שנת המס.

תשלום תקופתי

שישה תשלומים דו חודשיים. המועד לתשלום הנקבע בהודעת התשלום הדו חודשי הינו בחודשים: ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר. החיוב צמוד למדד

אופן התשלום

מסלול א' – תשלום מראש.
מסלול ב' – תשלום בהוראת קבע.
מסלול ג' – תשלום במזומן.
מסלול ד' – תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
מסלול ה' – תשלום בהמחאות מעותדות

מסלול א' - תשלום מראש

המשלמים בתחילת השנה עבור כל שנת הכספים ייהנו מהנחה של 1% וכן מפטור על הפרשי הצמדה במהלך השנה 

לידיעתכם

  • כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה כדוגמת: הגשת תביעות משפטיות, עיקולי מיטלטלין, עיקולי חשבונות בנק, עיקולי שכר, עיקול דמי שכירות ועוד. נקיטה בדרך של "נחכה ונראה" תסתבר כיקרה מאוד עבורך (תשלומי אגרות אכיפה, שכר טרחת עו"ד, ביהמ"ש והוצל"פ) ובלתי נעימה גם מבחינת העירייה.
  • הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב, אינן מאפשרות דחיית התשלומים וכל טענה מסוג זה דינה להידחות.
  • לנוחותכם, העמידה העירייה מגוון מסלולי תשלום המאפשרים לך לשלם במועד ולמנוע צבירת חובות

 

 

close