image

מידע כללי

המינהל הכללי מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות.
בהתאם לחזון ראש העיר פועלים מנהלי ועובדי המינהל להשגת שיפור בביצועי הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות לתושב.

יחידות המינהל הכללי  

הלשכה המשפטית.
לשכת מבקר העירייה.
דוברות העירייה והמחלקה ליחסי ציבור.
מזכירות העירייה.
מחלקת מכרזים.
מחלקת בניין העירייה.
מחלקת רכב.
אגף מחשוב ומערכות מידע.
מחלקת הדרכה ואו"ש.
מחלקת בטיחות.
היחידה לקשרי חוץ.
אגף עלייה וקליטה.

בראש המינהל עומדת המשנה למנכ"ל, הגב' דינה בר אולפן.

 

close