image

לשכת מבקר העירייה

מטרות הביקורת

פקודת העיריות קובעת בסעיף 170 א' את מטרות הביקורת הפנימית בעיריות. להלן חלק מהמטרות שנקבעו בחוק:
  • הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.
  • לבדוק האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

  

 

 

אופן ביצוע הביקורת

תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות, וביקורתו נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
אחת לשנה מגיש מבקר העיריה לראש העיריה דו"ח על הביקורת שערך ביחידות העירייה והעתק ממנו מוגש לוועדה לענייני ביקורת.
בכל דו"ח שנתי מתפרסמים מספר דו"חות ביקורת מקיפים שנערכו ביחידות השונות של העירייה ובגופים עירוניים. בנוסף לכך מפרסם המבקר במהלך השנה חוות דעת בעניינים שונים שהביקורת נדרשת להם, וכן דו"חות ביקורת נקודתיים, מצומצמים בהיקפם, שאינם מתפרסמים בדו"ח השנתי.
דו"ח מבקר העירייה מתפרסם בציבור וכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ועל פעולת הגופים המבוקרים.

יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר.
המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על עצמאותו של המבקר, בהן: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו; חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כמו כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה. 

ביקורת חיצונית

בנוסף לביקורת הפנימית שעורך מבקר העירייה, קיימים גופים חיצוניים המבצעים ביקורת בעירייה והם: רואי חשבון מטעם משרד הפנים (בתדירות קבועה, אחת לשנה) וכן ביקורת של האגף לביקורת במשרד הפנים ושל מבקר המדינה, המתקיימת כאשר גופים אלה רואים לנכון לבצעה.

ועדה לענייני ביקורת

ועדה זו מורכבת מנבחרי ציבור שאינם נמנים על הנהלת העירייה. הוועדה דנה בדו"ח מבקר העירייה ובדו"חות של גופי הביקורת החיצוניים המוזכרים לעיל, ומגישה הצעותיה והמלצותיה לאישור מועצת העירייה.

טיפול בתלונות

קיים בעירייה ממונה על תלונות הציבור. בנוסף לכך, יחידת הביקורת מטפלת אף היא בתלונות בנוגע לפעולות העירייה ועובדיה, ובעיקר בתלונות המופנות לעירייה באמצעות נציבות תלונות הציבור (כ- 50 תלונות בשנה).

מעקב אחר תיקון ליקויים

במקביל לעבודת הביקורת השוטפת מבצעת יחידת הביקורת מדי שנה מעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בדו"ח מבקר העירייה ובדו"חות של גופים חיצוניים, ופועלת ליישום החלטות המועצה המתייחסות לדו"חות הביקורת.

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545048
פקס: 08-8677781
שעות פעילות: ימים א', ג' 08:00-13:00 | 16:00-18:00
ימים ב', ד', ה' 08:00-16:00
כתובת: בית העירייה, קומה 4, חדר 403

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שלמה בן עזרא מבקר העירייה 08-8545047 shlomob@ashdod.muni.il
אסתר יפרח מזכירת מבקר העירייה 08-8545048 etif@ashdod.muni.il
close