image

חוזה שכירות מומלץ

גבר ואישה מחזיקים קופסאות

חלק נכבד מתושבי אשדוד שוכרים ומשכירים את דירתם, אך רבים לא מודעים לכלל הזכויות אשר צריכות להיות כלולות בחוזה השכירות עליו הם נדרשים לחתום. חוזה השכירות המומלץ מאפשר לשוכרים ולמשכירים ליהנות מההגנות אשר החוק מקנה ומאפשר הסכמה שוויונית וברורה בין המשכירים לשוכרים. האתרים  Yad2  ואשדוד נט אימצו את החוזה וניתן כעת למצוא בהם דירות להשכרה אשר בהן מוצע חוזה שכירות מומלץ.לתשומת לבכם,


אין בחוזה השכירות או בהסבר הנלווה כדי להוות יעוץ משפטי או כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי. השימוש בחוזה השכירות הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים. לעיריית אשדוד ולאתרים "יד 2" ו"אשדוד נט" אין אחריות מכל מן וסוג שהוא לגבי השימוש ו/או היישום ו/או פרשנות החוזה.


הריני מאשר כי קראתי את האזהרה, הבנתי את תוכנה ואני משחרר את עיריית אשדוד 
ואת האתרים "יד 2" ו"אשדוד נט" מכל אחריות בגין שימוש בהסכם ו/או בהסבר הנלווה לו.


לחצו לאישור קריאה ולמעבר לחוזה השכירות המומלץ.

 

close