image

זימון תורים

זימון תוריםמהיום אין צורך להגיע לעירייה ולהמתין בתור לשרותי העירייה השונים. ניתן להזמין תור לשעה רצויה באמצעות האתר ולהגיע בשעה שהוזמנה.

 

לתשומת לבכם,

אגף הגבייה מאפשר לכם לבצע מגוון פעולות באמצעים מקוונים וכלל לא להגיע לעירייה.

 

close