image

הסדר מותנה

הסדר תיק מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין התביעה לבין התושב. במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בו. אם יעמוד התושב בתנאים שנקבעו בהסדר, התביעה מתחייבת לא להגיש כתב אישום נגדו והתיק הפלילי ייסגר בעילת "סגירה בהסדר".

אימוץ ההסדר על ידי התושבים בעבירות על חוקי התכנון והבנייה יעניק להם יתרונות רבים, שבראשם הימנעות מההשלכות הטבעיות הקשורות בניהול הליך משפטי בבית המשפט, עינוי דין וכתם שידבק בנאשם במקרה של הרשעה בדין.


חשוב - בהתאם להוראות החוק, ההסדרים המותנים המאושרים והחתומים מפורסמים כאן באתר האינטרנט העירוני ללא כל פרט שיכול להביא לזיהויו של התושב (שמו של התושב נותר חסוי).

מסמך המדיניות ל"הסדר מותנה" - שנוסח לאחר מחקר וחשיבה מעמיקים ובוצע על ידי הלשכה המשפטית בעירייה - קיבל את אישור המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.

 

close